Управление финансами

 

www.parus.ua > Продукция > Для крупных предприятий (ERP-система) > Управление финансами

Управління фінансами

Парус - Управление финансамиШироке визнання фінансового менеджменту в Україні становить одне з головних змістів нового етапу розвитку вітчизняної науки та практики управління фінансами підприємства. Ця дисципліна покликана дати відповіді на ряд актуальних питань, наприклад:

Фінансовий менеджмент - це наука і практика управління фінансами підприємства , спрямованого на досягнення його стратегічних і тактичних цілей - індивідуальних для кожного господарського суб'єкта. Серед них відзначимо як приклад: підтримання беззбитковості підприємства і необхідного рівня рентабельності його діяльності на основі планування доходів і витрат, забезпечення платоспроможності підприємства за допомогою планування руху грошових коштів, про що Ви можете детальніше прочитати нижче в розділі Фінансове планування даної глави.

 

Замовити презентацiю

 

До функцій управління фінансами належить, зокрема, фінансовий контроль на базі даних бухгалтерського обліку. На багатьох підприємствах фінансовий менеджмент бере безпосередню участь у роботі бухгалтерії, наприклад, зі складання зовнішньої звітності. Взагалі кажучи, взаємини фінансиста з бухгалтерією встановлюються по-різному: одна справа, якщо в організаційній структурі управління підприємством фінансовий менеджмент підпорядкований бухгалтерії або існує самостійно, а інша - якщо він включає в себе бухгалтерію. Керівник підприємства вільний приймати ту чи іншу модель, але в кожному разі до слова фінансового менеджера варто уважно прислухатися при виборі облікової політики організації.

Виходячи зі сказаного вище, додаток Бухгалтерський облік структурно входить, поряд з додатками Фінансове планування та Консолідація, в підсистему автоматизації управління фінансами підприємства. Підкреслимо, що відповідно до принципу модульності Системи і прагненням нашої компанії забезпечити найрізноманітніші запити користувачів, додаток бухгалтерського обліку може функціонувати абсолютно автономно.

Зупинимося коротко на загальних принципах побудови додатків управління фінансами.

Багатоваріантність обліку
  Закон є закон - його необхідно дотримуватися. Проте в деяких випадках закон не цілком відповідає цілям обліку. Наприклад, для підтримки товарного запасу при зміні цін необхідно залучати додаткові обігові кошти. Тому було б правильно списувати товар за ціною відновлення, виходячи із суми, необхідної для закупівлі наступної партії аналогічного товару. Однак за інструкціями прибуток від реалізації товару покладено визначати як різницю між сумою реалізації і сумою закупівлі однієї і тієї ж партії товару. Інший приклад: за законом тільки через певний термін можна списувати в збитки безнадійні борги, навіть якщо фірма - боржник вже припинила свою діяльність. А тому, формально плануючи прибуток, фактично підприємство-кредитор вже приречене на збитки. Для вирішення таких проблем Система ПАРУС дозволяє паралельно з нормативним урахуванням вести управлінський облік. Для цього суми, які реєструються в додатках управління фінансами, мають два значення - "з бухгалтерської " і " з управлінської " оцінок. Для підготовки строго регламентованих звітних документів Ви зможете користуватися даними бухгалтерського обліку, для прийняття управлінських рішень - управлінського обліку. Багатоваріантність управління фінансами виражається також можливістю використовувати довільні часові періоди для агрегування даних.
Облік по підрозділах балансової одиниці
 

Для правильної організації роботи підприємства буває необхідно знати результати діяльності кожного його підрозділу, в тому числі і тих, які не утворюють самостійних балансових одиниць. У додатках управління фінансами кожна вихідна сума може бути "прив'язана" до підрозділу зазначенням відповідного коду підрозділу балансової одиниці (ПБО). При обробці та узагальненні даних Ви можете отримати повну інформацію як по всій фірмі в цілому, так і по групах або окремим ПБО.

Мультивалютність
 

Нормативні акти України вимагають вести облік майна, зобов'язань і господарських операцій в гривнях. Але облік в національній валюті не завжди зручний і в деяких випадках не цілком відображає реальний стан справ. Система ПАРУС дозволяє вести облік і планування в декількох валютах. Кількість валют, що одночасно використовуються в розрахунках, не обмежена, причому для кожної валюти можна вказати два курси: офіційний, наприклад, встановлений НБУ, і спеціальний (званий також документарними або "внутрішнім"), - цей курс може відрізнятися від офіційного. Система зберігає не тільки поточні, а й усі попередні курси валют з моменту початку її експлуатації.

 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

Умови ринкової економіки, коли ступінь невизначеності характеристик зовнішнього середовища дуже висока, ставлять перед підприємством найскладніші завдання з прогнозування тих чи інших змін та своєчасному реагуванню на них. Налагоджене планування, що дозволяє створювати близькі за показниками до фактичних процесів планові документи, повинно служити базою для розкриття невизначеності зовнішнього середовища. Метою фінансового планування є забезпечення керівників фінансових служб (а за відсутності штатної фінансової служби - головного бухгалтера) і всього підприємства певного роду інформацією, необхідною для ефективного управління ресурсами підприємства .

Виходячи зі сказаного вище, додаток Фінансове планування автоматизує:

Автоматизація проводиться у вартісних показниках для найрізноманітніших періодів, по центрах фінансового обліку (підрозділах, проектах, організаціях), з урахуванням інструментів оплати (розрахунковий рахунок, вексель, взаємозалік), пріоритетів, джерел фінансування, із зазначенням відповідальних розпорядників, з ідентифікацією причин і винуватців відхилень та ін. Планування в натуральних показниках з їх перетворенням в вартісні буде реалізовано в Системі найближчим часом. Крім того, забезпечується формування податкового плану (плану нарахування та погашення податкових зобов'язань) , планування і управління заборгованістю з податків, відрахувань та зборів.

Додаток підтримує також :

Поточне планування

Поточне планування призначене для забезпечення підприємства фінансовими ресурсами на майбутній період. У ході подібного планування в обліковий реєстр Фінансові показники Системи заносяться:

У ході виконання плану в цьому ж регістрі фіксуються події фінансово-господарської діяльності у вигляді фактичних показників.

Будь-які фінансові показники можуть бути використані для формування таблиць планів за правилами, заздалегідь зафіксованим в розділі "Форми планів". Ці правила є, по суті, описом зовнішнього вигляду таблиці плану (номенклатури рядків і стовпців) і умов відбору тих фінансових показників (за значеннями їх характеристик), "сума сум" яких складе значення в комірці плану, або формул для обчислення таких значень.

Принагідно зауважимо, що для кожного осередку таблиці плану можна оперативно вивести всю вихідну інформацію для перегляду та внесення необхідних змін.

За даними таблиць планів можуть бути сформовані нові фінансові показники, які, в свою чергу, можуть використовуватися в таблицях інших планів, і т.д. Така організація забезпечує багаторівневе узагальнення інформації та використання одних і тих же вихідних даних у різних планах.

Для довгострокового планування фактично застосовуються ті ж засоби Системи, що і для поточного, але, зрозуміло, з меншою деталізацією даних.

У частині поточного планування також забезпечується:

Контроль виконання фінансового плану дозволяє використовувати:

План-факт-аналіз виконання фінансових планів, що автоматизується Системою, забезпечує формування та друк налаштованих користувачем порівняльних звітів із зіставленням планових і фактичних показників і показом відхилень. При цьому можуть використовуватися дані оперативного та бухгалтерського обліку.

Як вказувалося вище, в результаті поточного планування можуть бути створені найрізноманітніші плани. Призначення двох з них пояснюють такі малюнки:

Управління рухом грошових коштів називають також управлінням надходженнями і платежами або cash-flow:

Планування і управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.

В основі планування дебіторської / кредиторської заборгованості за допомогою Системи лежать такі поняття:

Ці поняття втілюються в Системі таким чином:

У розділах "Журнал відвантажень" та "Журнал платежів " реєструються і зберігаються записи про планові і пов'язані з ними фактичні відвантаження і платежі, причому їх реєстрація може здійснюватися як в додатку Фінансове планування, так і в додатках логістики (фактичний розподіл можливостей за подібною реєстрацією забезпечується універсальним механізмом розмежування доступу до функцій Системи). Основні дії з планування та управління дебіторської / кредиторської заборгованістю проводяться в спеціальному вікні "Планування зобов'язань", де зміст журналів платежів і відвантажень відображається у вигляді, зручному для роботи. У цьому вікні Ви побачите список записів виникнення (фактично це записи про платежі і відвантаженнях, які привели до виникнення зобов'язань) і список записів погашення, відповідних обраної в даний момент запису виникнення. Причому запису виникнення типу "платіж " відповідають записи погашення, які є фактично записами про відвантаження; і навпаки: запису виникнення типу "відвантаження" відповідають записи погашення - платежі (саме другий варіант наведений на малюнку нижче).

У вікні "Планування зобов'язань" можна провести:

Зверніть увагу, що за даними розділу "Планування зобов'язань" можуть бути сформовані так звані зведені фінансові показники, які є по суті узагальненою інформацією за записами виникнення та погашення у розрізі самих різних характеристик, таких як: стан (план / факт); елемент (напрямок) доходу і витрати; відповідальний розпорядник; контрагенти; тип оплати (аванс або по відвантаженню); вид заборгованості (дебіторська / кредиторська); підрозділ, до якого належить зобов'язання; стан заборгованості (прострочена, поточна або майбутня) і т.п.

Зведені фінансові показники, точно так само, як і "звичайні", можуть використовуватися для формування таблиць планів. Таким чином, дані зобов'язань потрапляють у формовані плани.

Оперативне планування

Основним інструментом оперативного планування і управління платежами в додатку Фінансове планування є платіжний календар. Зареєстровані в Системі платежі представляються тут у вигляді календарного плану виплат і надходжень:

 

Тут Ви зможете оптимізувати план (наприклад, звести дефіцит) шляхом додавання нових платежів і зміни старих (а саме - їх сум, дат, інструментів оплати тощо). Для цього досить двічі клацнути мишею на певній клітці стовпчика "Надходження" або "Платежі" і виконати потрібні виправлення у вікні, з детальною інформацією про надходження або платежі.

 

Замовити презентацiю

наверх
Авторизация
Подiлитися