Головбух: Бюджет: "Тарифікуємо працівників медичних закладів в системі «Парус-Бюджет»

 

www.parus.ua > Преса про Парус

Всi публiкацiї

Головбух: Бюджет: "Тарифікуємо працівників медичних закладів в системі «Парус-Бюджет»

 

Будь-який сервіс полегшує роботу. Система «Парус-Бюджет» допомагає проводити тарифікацію працівників медичних закладів. Дізнайтеся із публікації, як налаштувати словники, відстежити, чи усі дані щодо тарифного розряду, його підвищень, надбавок та доплат занесено у систему, чи усі виплати застосовано.

 

Можливість розрахунку заробітної плати медичних працівників реалізована системою «Парус-Бюджет» у модулі «Заробітна плата».
Для розрахунку будь-яких виплат у модулі «Заробітна плата» потрібно перш за все налаштувати словники, тобто занести в систему дані щодо умов оплати праці (Настройка видів оплат, Таблиці стажу /вислуги, Схеми роботи тощо) та працівників (Співробітники, Посади, Звання, Розряди тощо). Дані з цих словників поєднуються в обліковому розділі Особові рахунки (рис. 1).

 

Рис. 1. Розділи головного меню модуля «Заробітна плата», задіяні в розрахунку зарплати

А тепер розглянемо на практиці, як розрахувати заробітну плату медиків за допомогою розділу Тарифікація - Медичні заклади.


СИТУАЦІЯ 1. Лiкар-хірург МЦ ПМСД Даниленко А. П. має першу кваліфікаційну категорію, якій відповідає 13 тарифний розряд з умовами оплати праці за ЄТС. Стаж роботи в медичних установах становить 14 років, що дає право на надбавку за вислугу років у розмірі 20%. Також встановлено надбавку за безперервну роботу у розмірі 30%. Потрібно розрахувати заробітну плату лікарю за жовтень поточного року.

РОЗВ’ЯЗАННЯ

Перелік виплат, які будуть використані при розрахунку зарплати наведемо у Таблиці 

Складові заробітної плати лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги
№ виплати
Назва виплати
Розрахунок
Результат розрахунку, грн
901
Тарифний оклад (13 тарифний розряд за ЄТС)
1600,00 грн × 2,27
3632,00
910
Підвищення за оперативне втручання
3632,00 грн × 15%
544,80
100
Посадовий оклад лікаря
3632,00 грн + 544,80 грн
4176,80
10
Надбавка за вислугу років (20%)
4176,80 грн × 20%
835,36
11
Надбавка за безперервний стаж роботи
4176,80 грн × 10%
417,68
х
Заробітна плата, всього
4176,80 грн +835,36 грн + 417,68 грн
5429,84

 Налаштування виплат

Налаштування виплат почнемо із словника Настройка видів оплат. Відкрийте розділ Словники → Настройка видів оплат (рис. 2). У ньому зберігається інформація про Нарахування (ліва таблиця) та Утримання (права таблиця).
 

 

 Рис. 2. Словник Настройка видів оплат

Кожен вид оплати базується на певному методі розрахунку, який закладений в програму та може бути використаний для налаштування певної виплати. Метод — це послідовність дій, алгоритм, який виконує програма для розрахунку тієї чи іншої виплати. Розглянемо налаштування деяких виплат.

Виплата № 901
Виплата № 901 Тарифний оклад проводиться за методом Тарифний оклад (рис. 3).
Основні налаштування виплати:

Застосовуємо таку формулу розрахунку:

Сума = Базова сума × Розрядний коефіцієнт,

де Базова сума — розмір тарифної ставки працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС. Із 01.01.2017 прожитковий мінімум для працездатної особи (далі — ПМПО) встановлено у розмірі 1600 грн;
Розрядний коефіцієнт — тарифний коефіцієнт 1-го тарифного розряду за ЄТС. Ця виплата є допоміжною та використовується для визначення посадового окладу медпрацівників та підвищень до нього.

Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами ЄТС визначають шляхом множення посадового окладу (ставки) працівника 1-го тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище — заокруглюються до однієї гривні.

Рис. 3. Параметри методу Тарифний оклад

Виплати № 910-915
Виплати № 910-915 проводяться за методом Підвищення окладу (рис. 2). Він призначений для нарахування сум, що задаються у відсотках до тарифного окладу.

Застосовуємо таку формулу розрахунку:

Надбавка = Сума за тарифом × Відсоток підвищення,

де Сума за тарифом — сума нарахувань, що входять в суму для розрахунку тарифу;
Відсоток підвищення — відсоток підвищення тарифного окладу.

Метод Підвищення окладу дозволяє урахувати підвищення, зазначені у пункті 2.2.3 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінсоцполітики та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови № 308/519).

Зверніть увагу! Нарахування № 900-999 не є самостійними виплатами та можуть бути використані тільки як складові при визначенні посадового окладу медпрацівника.

Виплата № 100
Виплата № 100 проводиться за методом Оклад (рис. 4). Даний метод розрахунку припускає нарахування суми, яка залежить від виробітку, тобто кількості відпрацьованих днів або годин, зазначених у табелі обліку використання робочого часу поточного місяця.

Застосовуємо таку формулу розрахунку:

Сума = Оклад × Ставка × Виробіток ÷ Місячна норма

 

 Рис. 4. Налаштування виплати № 100 Посадовий оклад

Заповніть поля виплати № 100 згідно з рис. 4:

Виплата № 10
Виплатою під № 10 позначено надбавку за вислугу років (медичний стаж). Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я затверджено постановою КМУ від 29.012.2009 № 1418 (далі — Порядок № 418). Надбавка за вислугу років у державному або комунальному закладі охорони здоров’я обчислюють виходячи з посадового окладу (з підвищенням) працівника без урахування інших надбавок і доплат.
При налаштуванні виплати № 10 використовується метод Надбавка. Даний метод призначений для нарахування надбавок і доплат, що задаються у відсотках до посадового окладу або його підвищень.

Застосовуємо таку формулу розрахунку:

Сума = Оклад × Надбавка × Ставка × Виробіток ÷ Місячна норма

Визначення % надбавки можна прив’язати до словника Таблиці стажу/вислуги, де зберігається перелік процентних ставок залежно від стажу роботи працівника. Оберемо таблицю Мед. стаж для розрахунку надбавки за вислугу років згідно з пунктом 6 Порядку № 1418 (рис. 5).

 

 Рис. 5. Налаштування надбавки залежно від медичного стажу

Проілюструємо операцію за допомогою відео

Особові рахунки працівників 

Відкрийте розділ Облік → Особові рахунки. Це основний розділ системи, в якому розраховують нарахування та утримання. Знайдіть особовий рахунок лікаря, в якому зберігаються вся необхідні дані для розрахунку заробітної плати, а саме, тарифний розряд, ставка, тарифний оклад та підвищення, тривалість стажу тощо, та виконайте команду контекстного меню (далі — КМ) Виправлення або F8. Деякі з налаштувань розглянемо докладніше.
Закладинка Стаж/Вислуга містить дані про вислугу років працівника та стаж роботи (рис. 6). У верхній таблиці відображається назва виду стажу та тривалість на поточний період; у нижній —періоди дії стажів. Вид стажу Мед. стаж прив’язаний до виплати № 10 Надбавка за медичний стаж (рис. 5). Система автоматично визначає розмір надбавки при зміні діапазонів стажу (понад 3 роки, понад 10 років) та попереджає про зміну % надбавки.

Рис. 6. Особовий рахунок лікаря. Закладинка Стаж/вислуга

Далі розглянемо закладинку Постійні виплати, де зберігаються всі постійні нарахування та утримання працівника, які використовуються для розрахунку заробітної плати та не змінюються від одного періоду до іншого. За допомогою команди КМ Додавання заносимо тільки виплати № 900, 910 за даними Таблиці 1 (рис. 7).

Рис. 7 . Особовий рахунок лікаря. Закладинка Постійні виплати

Коли всі виплати налаштовані, перейдемо до формування тарифікаційного списку для визначення заробітної плати медичних працівників.

Формуємо тарифікаційний список

Відкрийте розділ Облік — Тарифікація — Медичні заклади. За допомогою команди КМ Додати виконайте додавання нового тарифікаційного списку. 
Заповніть поля, з яких складається розрахунок заробітної плати медичних працівників (рис. 8) :

Рис. 8. Тарифікаційний список: Додавання

Перейдіть на нижню панель Тарифікаційні списки — Специфікації. За допомогою команди КМ Додати обиріть з розділу Особові рахунки прізвища тих медичних працівників, за якими буде виконуватися тарифікація.

Зверніть увагу! При формуванні специфікації тарифікаційних списків система автоматично додає колонки тих видів оплат, які були задані у полях заголовку тарифікаційного списку (Тариф, Підвищення тарифу, Заробітна плата, Доплати, Надбавки) (рис. 9).

Рис. 9. Додавання П. І. Б. лікарів до тарифікаційного списку

При додаванні особового рахунку лікаря до списку автоматично буде перенесено його посаду, тарифний розряд та виконано розрахунок виплат (рис. 9).

Зверніть увагу! Значення, які вносяться у колонки, назви яких підкреслені, можна редагувати вручну (Ставка, Процент надбавок тощо), всі інші колонки розраховуються автоматично (рис. 9).

Далі виконайте друк Тарифікаційного списку за формою згідно з додатком 1 до Умов № 308/519. Для цього в КМ оберіть команду Друк документа або натисніть F4. У MS Excel буде завантажено відповідну форму (рис. 10).

Рис. 10. Друк Тарифікаційного списку медичних працівників

Виконані тарифікаційні розрахунки необхідно перенести до Особових рахунків працівників. Знаходячись на панелі Тарифікаційні списки — Специфікації в КМ оберіть команду Формування постійних виплат або натисніть F3. За допомогою цієї команди в постійні виплати працівників додаються всі види оплат, які задані на формі додавання тарифікаційного списку, за умови, що сума за такими виплатами більше «0».
Перейдіть до Особового рахунку лікаря та перевірте наявність у постійних виплатах нарахувань № 100, 10, 11 (рис. 11).

Рис. 11. Сформовані Постійні виплати лікаря

Нагадаємо, що суму посадового окладу (4176,80 грн) визначають як суму: тарифний оклад (3632,00 грн) + підвищення за оперативне втручання (544,80 грн).
Остаточний розрахунок за жовтень з урахуванням відпрацьованого часу виконуємо у розділі Облік — Особові рахунки за допомогою команди КМ Автоматичний розрахунок → Розрахунок з постійних виплат або натисніть Alt+F3.

Розраховану заробітну плату лікаря наведемо у розрахунковому листі за допомогою команди КМ Друк документа — Розрахунковий лист (рис. 12). 

Рис.12. Розрахунковий лист лікаря

Проілюструємо операцію за допомогою відео

РЕЗЮМУЄМО. Використання спеціалізованого розділу Тарифікація медпрацівників з проведеними налаштуваннями не тільки полегшує розрахунок заробітної плати працівників медичних закладів, а й дозволяє врахувати багато законодавчих тонкощів. Отож, використовуйте модуль «Заробітна плата» системи «Парус-Бюджет» і розраховуйте заробітну плату своєчасно та правильно. 


Юлія Федоренко - головний консультант- методист групи компаній "Парус", спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працють розділи "Методконсультація. Бухгалтерія для бюджету"   та "Методконсультація. Заробітна плата" ,  де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях та розрахунку заробітної плати. 

Головбух: Бюджет №40 від 27 жовтня 2017 року

наверх
Авторизацiя
Подiлитися 
 
РУС УКР