www.parus.ua > Продукцiя > Для великих підприємств (ERP) > Оперативний облік

Версия для печати

Оперативний облік у виробництві

Рішення завдань планування та обліку на машинобудівному підприємстві вимагає наявності в автоматизованій системі інформації про склад виробу і технології його виготовлення. Саме для ведення цієї інформації та формування на її основі документів планування закупівель матеріалів, покупних і комплектуючих виробів (ПКВ), формування цехових подетальних планів виробництва і оперативного контролю виконання виробничих планів призначений модуль «Планування та облік у дискретному виробництві».
База даних Системи ПАРУС- Підприємство 8 (далі Системи) містить структури для зберігання специфікацій виробів і складальних одиниць, норм витрати основних і допоміжних матеріалів і поопераційних норм часу. Функціонал з управління цією інформацією дозволяє інтегрувати нашу Систему з CAD/CAPP/PDM/PLM і MES системами за допомогою обміну такими документами, як конструкторські специфікації і повідомлення про зміну специфікацій, технологічні маршрутні карти і сповіщення про їх зміну.
Спільно з іншими модулями Системи: Управління закупівлями, складом і реалізацією, Розрахунок заробітної плати, Управління персоналом, Бухгалтерський облік, Планування та облік в передільному виробництві - модуль дозволяє реалізувати проекти з автоматизації на машинобудівному підприємстві наступних бізнес-процесів:
 • Управління інженерними даними, в т.ч. ведення електронного архіву КД і ТД .
 • Формування виробничих планів на підставі договорів із замовниками.
 • Планування закупівель матеріалів і ПКВ на підставі виробничого плану, специфікацій виробів і норм витрат матеріалів.
 • Формування подетальних цехових виробничих планів.
 • Формування маршрутних листів та оперативний контроль проходження деталей і складальних одиниць у виробництві.
 • Формування на підставі виробничих планів і поопераційних норм часу змінних завдань. Розрахунок відрядної оплати праці.
 • Розрахунок на підставі виробничого плану прямих витрат на виробництво.
 • Оперативний облік незавершеного виробництва.
 • Управління складом готових деталей.
 • Управління процесом комплектування складального виробництва.
В рамках реалізованого в модулі функціоналу закладена можливість інтеграції з MES-системами, що дозволяє вирішувати завдання оперативно-календарного планування у виробництві, використовуючи нашу Систему спільно, наприклад, з системами OMEGA Production, LIPRO і т.п.

 

Замовити презентацiю

 

Призначення

Модуль «Планування та облік у дискретному виробництві» (спільно з іншими модулями Системи) забезпечує:

 • Комплексну автоматизацію бізнес-процесів виробничих підприємств: управління логістикою, виробництвом, фінансами, персоналом. 
 • Наскрізне проходження бізнес-процесів: 
 • від заявки споживача через виробництво до замовлення постачальнику; 
 • від надходження сировини через виробництво до відвантаження готової продукції. 
 • Готовність до роботи на більшості підприємств без доробок Системи. 
 • Прозорість для керівництва поточного стану збуту, виробництва і закупівель.
Модуль «Планування та облік у дискретному виробництві» відрізняється від модуля «Планування та облік у передільному виробництві» функціональними можливостями, які враховують особливості, наприклад, машинобудівного підприємства:
 
  
Характеристика
Планування та облік у дискретному виробництві Планування та облік у передільному виробництві
Тип виробництва
Дискретне
Передільне
Ввиробництво розглядається
Як ресурси
Як матеріальний поток
Об'єкт планування
Виріб, складальна одиниця, деталь
Модель виробничого процесу
Ресурси визначаються
Для виробу, складальної одиниці, деталі
Для елементарного виробничого процесу
 
Модуль «Планування та облік у дискретному виробництві» призначений для автоматизації управління наступними функціями машинобудівного (приладобудівного) підприємства:
 • Матеріальне нормування. 
 • Трудове нормування. 
 • Об'ємно-календарне планування. 
 • Техніко-економічне планування. 
 • Планування потреб у сировині і матеріалах. 
 • Оперативний облік виробництва, контроль виконання виробничих планів.
Категорії користувачів:
 • Персонал функціональних служб підприємства:
  • Виробничий (виробничо-диспетчерський, планово-виробничий) відділ.
  • Планово-економічний (плановий) відділ.
  • Відділ праці тп заробітної плати (организації праці та зарплати).
  • Бюро матеріального нормування.
  • Відділ технічного контролю.
  • Відділи материально-технічного постачання та комплектації.
  • Інструментальний відділ.
  • Відділ головного конструктора.
  • Відділ головного технолога.
 • Економісти і бухгалтери в цехах виробничого підприємства.

функціональні можливості

Управління конструкторськими специфікаціями

Введення або перенесення з САПР специфікацій на вироби та РЄ, облік змін, формування складу та ієрархії виробів 
Розділ «Специфікації виробів» є обліковим регістром.
 • Призначений для обліку специфікацій виробів у машинобудуванні та ведення історії їх змін. 
 • Використовується в розрахунках потреби в комплектуючих і матеріалах на плановий або фактичний випуск виробів. Може також використовуватися для ведення складу виробів - за відсутності спеціалізованих систем автоматизованого проектування (САПР), управління інженерними даними/життєвим циклом (PDM/PLM).
В якості ідентифікаторів самого виробу і складових його комплектуючих використовується посилання на «Матеріальний ресурс». Атрибути комплектуючих (розділ специфікації, позначення, найменування тощо), необхідні у специфікації вироби, враховуються в матеріальних ресурсах. 
Ведення розділу (початкове заповнення, коригування) здійснюються:
 • завантаженням з подальшою синхронізацією (засобами Реплікації) із спеціалізованих систем CAD/PLM; 
 • відпрацюванням «Сповіщень про зміну специфікації вироби»; 
 • вручну.
На кожний виріб у розділі зводиться тільки одна специфікація. Різні модифікації складу вироби реалізуються:
 • одночасно існуючі модифікації (різні виконання виробу) - різними модифікаціями номенклатури, тобто різними виробами зі своєю специфікацією кожне; 
 • послідовно виникають модифікації - зміною специфікації (з формуванням відповідної історії змін).
У специфікації вироби можливі заміни одних комплектуючих на інші:
 • безумовна заміна реалізується завданням нульової кількості за старою комплектуючою і додаванням нової комплектуючої (з формуванням відповідної історії змін); 
 • заміна за певних умов здійснюється завданням нової комплектуючої з певними умовами виробництва (при цьому стара комплектуюча залишається без ідентифікації умов виробництва).
Кількість комплектуючої, що визначена в специфікації, може задаватися цілим числом, наприклад, тара на 20 виробів як 1/20 ящика на 1 виріб. Аналогічним чином можна вказувати частку технологічних втрат, наприклад, 1.01 корпусу як 1 корпус на виріб і 1 корпус на 100 виробів (на випробування).
Альтернативні уявлення складу виробів (у вигляді ієрархічного дерева, відомості специфікацій, групової специфікації, відомості покупних виробів, вхідності тощо), у тому числі і по ЄСКД, реалізуються за допомогою Користувальницьких звітів. При цьому відсутні атрибути звітів (наприклад, формат і зона для конструкторської специфікації) реалізуються як Додаткові властивості самого розділу або словника матеріальних ресурсів.
 
Структура розделу «Специфікації виробів»
 • Заголовок
  •  Специфікація
   •  Історія змін
 • У заголовку задається виріб (матеріальний ресурс), на який формується специфікація.
  • У специфікації вказуються комплектуючі (матеріальні ресурси), що входять до складу виробу на цей момент, а також їх кількість.
   • В історії змін зберігаються кількості комплектуючих на дати в минулому. Істория змін формується автоматично: при відпрацюванні «Сповіщень про зміну спецификації виробу», при ручному корегуванні кількості в специфікації.
Розділ викликається:
 • з меню «Облік»; 
 • з розділу «Матеріальні ресурси» по фільтру поточної або помічених записів; 
 • із специфікації самого розділу по фільтру поточної або помічених записів.
На підставі специфікацій виробу і складальних одиниць, що входять у виріб, Система автоматично виконує розвузловання і формує структуру виробу. Система не має обмежень по кількості рівнів вкладеності.
 

Матеріальне нормування

Розрахунок або перенесення з САПР норм витрати основних і допоміжних матеріалів, облік змін норм, облік замін матеріалів, формування типових звітів і документів за нормами.

Розділ «Відомості матеріалів і оснащення» є обліковим регістром.
 • Служить для обліку норм витрати (основних і допоміжних матеріалів, технологічного оснащення, виробів на технологічні потреби), а також норм технологічних відходів на виготовлення виробів в машинобудуванні і ведення історії змін норм (тут і далі під виробом розуміються деталі, складальні одиниці і готові вироби).
 • Використовується в розрахунках потреби в матеріалах і оснащенні на плановий або фактичний випуск виробів. Може також використовуватися для ведення технологічної документації - за відсутності спеціалізованих систем автоматизованого проектування (САПР), управління інженерними даними/життєвим циклом (PDM/PLM).
Ведення розділу (початкове заповнення, коригування) здійснюються:
 • завантаженням з подальшою синхронізацією (засобами Реплікації) із спеціалізованих систем CAPP/PLM; 
 • відпрацюванням «Сповіщення про зміну відомостей матеріалів»; 
 • вручну.
Зовнішнім ідентифікатором відомості є її позначення за ДСТУ 3.1201-85. Відомість реєструється на виріб (матеріальний ресурс). При наявності у вихідній відомості декількох виробів реєструються окремі відомості по кожному виробу із загальним позначенням. Відомість питомих норм витрат матеріалів (на розчини, компоненти, покриття тощо) реєструється на фіктивний вигляд виробу (наприклад, склад для знежирення). 
Різні варіанти застосування матеріалів і оснащення реалізуються:
 • одночасно існуючі варіанти (наприклад, для виготовлення зразка і серійного виготовлення) - різними умовами виробництва в загальній відомості або кількома відомостями для кожної умови виробництва; 
 • послідовно виникають варіанти (вдосконалення технологічного процесу) - зміною відомості (з формуванням відповідної історії змін).
Усередині відомості можливі заміни одних матеріалів або оснащення на інші:
 • безумовна заміна реалізується завданням нульового кількості за старим матеріалом / оснащенні і додаванням нового матеріалу / оснащення (з формуванням відповідної історії змін); 
 • заміна за певних умов здійснюється завданням нового матеріалу/оснастки з певними умовами виробництва (при цьому старий матеріал/оснастка залишається без ідентифікації умов виробництва).
Альтернативні подання відомості (у вигляді матеріальної карти, відомості специфікованих норм витрати матеріалів тощо), у тому числі і по ЄСТД, реалізуються за допомогою Користувальницьких звітів. При цьому відсутні атрибути звітів (наприклад, профіль заготовки) реалізуються як Додаткові властивості самого розділу або словника матеріальних ресурсів.
 
Структура розділу «Відомості матеріалів і оснащення»
 • Заголовок
 • Спецификация (строки ведомости)
 • История изменений
Розділ викликається:
 • з меню «Облік»; 
 • з розділу «Матеріальні ресурси» по фільтру поточної або помічених записів.
Трудове нормування

Введення або перенесення з САПР трудових норм, їх облік, облік змін норм, розрахунок і облік розцінок робіт, формування типових звітів і документів за нормами

Розділ «Маршрутні карти» є обліковим регістром.
 • Служить для обліку трудовитрат на виготовлення виробів в машинобудуванні і ведення історії змін трудовитрат. 
 • Використовується в розрахунках потреби в робочій силі на плановий або фактичний випуск виробів. Може також використовуватися для ведення технологічної документації - за відсутності спеціалізованих систем автоматизованого проектування (САПР), управління інженерними даними/життєвим циклом (PDM/PLM).
Ведення розділу (початкове заповнення, коригування) здійснюється:
 • завантаженням з подальшою синхронізацією (засобами Реплікації) із спеціалізованих систем CAPP/PDM/PLM; 
 • відпрацюванням «Сповіщень про зміну маршрутної карти»; 
 • вручну.
Зовнішнім ідентифікатором маршрутної карти є її позначення за ДСТУ 3.1201-85. Маршрутна карта реєструється на виріб (матеріальний ресурс). 
На один виріб можна зареєструвати кілька маршрутних карт за методами обробки (механічна обробка, термічна обробка тощо). 
 
Різні варіанти трудовитрат реалізуються:
 • одночасно існуючі варіанти (наприклад, для виготовлення зразка і серійного виготовлення) - різними умовами виробництва в загальній маршрутній карті або декількома маршрутними картами для кожної умови виробництва; 
 • послідовно виникаючі варіанти (вдосконалення технологічного процесу) - зміною маршрутної карти (з формуванням відповідної історії змін).
Усередині маршрутної карти можливі заміни обладнання і трудових ресурсів.
 • Безумовна заміна реалізується завданням нульової норми по старому обладнанню/трудовому ресурсу і додаванням нового обладнання/трудового ресурсу (з формуванням відповідної історії змін). 
 • Заміна при певних умовах здійснюється завданням нового обладнання/трудового ресурсу з певними умовами виробництва (при цьому старе обладнання/трудовий ресурс залишається без ідентифікації умов виробництва).
Альтернативні подання маршрутної карти (у вигляді карти технологічного процесу, техніко-нормировочной карти, відомості обладнання, відомості технологічних маршрутів і т.п.), в тому числі і по ЄСТД, реалізуються за допомогою Користувальницьких звітів. При цьому відсутні атрибути звітів (наприклад, ступінь механізації, умови праці, кількість виконавців, кількість деталей, що одночасно виготовляються тощо) реалізуються як Додаткові властивості самого розділу або словників обладнання та трудових ресурсів.
 
 
Формування та контроль виконання планів і планування потреб

... в сировині, матеріалах, комплектуючих, інструменті. Формування документів на відпуск матеріалів у виробництво (лімітно-забірні карти, вимоги)

Плани виробництва (документи з типом «план») і звіти про виконання плану (документи з типом «факт») ведуться в розділі «Плани та звіти виробництва виробів», який є документарними регістром. Розділ викликається з меню «Документи». 
Розділ служить:
 • для врахування планів випуску виробів / звітів про фактичний випуск виробів; 
 • для розрахунку нормативної потреби / витрати матеріальних і трудових ресурсів і ресурсів обладнання на випуск виробів; 
 • для розрахунку нормативного виходу та обліку фактичного виходу відходів виробництва; 
 • для розрахунку нормативних витрат та обліку фактичної витрати виробів на технологічні потреби (випробування, налагодження устаткування тощо).
Специфікація виробничого плану із станом, що має тип «план», може бути сформована двома способами:
 • додаванням елементів плану зі словника «Матеріальні ресурси», 
 • формуванням по замовленнях на виробництво.
Специфікація виробничого плану із станом, що має тип «факт», може бути сформована двома способами:
 • додаванням елементів звіту зі словника «Матеріальні ресурси», 
 • формуванням по приходу з підрозділів.
Розрахунок потреби в матеріалах, інструменті і ПКВ виконується функцією «Сформувати потребу/витрата ресурсів». Дія виконується для поточного/помічених виробничих планів і звітів, для яких ще не сформований нормативні витрата і випуск. Розрахунок проводиться на підставі даних специфікацій і відомостей матеріалів та інструменту виробів, включених до плану.
 
Документи витрати матеріалів ведуться в розділі «Потреби та акти витрати виробництва виробів». Розділ є документарними регістром, викликається з меню «Документи» і має наступну структуру:
 • Заголовок 
 • Витрата матеріальних ресурсів 
 • Трудовитрати 
 • Завантаження устаткування
На підставі розрахованої потреби в матеріальних ресурсах формуються замовлення підрозділів, що використовуються в модулі "Управління закупівлями складом реалізацією", як документи підстави для закупівлі матеріалів і ПКВ і відпуску матеріалів і ПКВ у виробництво.
 
Розрахунок цехових планів виконується функцією «Сформувати плани підрозділів». Розрахунок проводиться на підставі даних специфікацій, даних про виробничих циклах виготовлення деталей і складальних одиниць (ДСО) і маршрутних карт.
 
У результаті розрахунку формуються плани цехів і мережевий графік запуску/випуску РЄ, який вивантажується в Microsoft Project.
 
Для оперативного контролю виконання планів виробництва в Системі реалізований функціонал формування документа «Маршрутний лист» і контролю виконання операцій маршрутного листа. Маршрутні листи формуються з планів виробництва функцією «Сформувати маршрутний лист».
 
Маршрутні листи ведуться в розділі «Маршрутні листи». Розділ є документарними регістром, викликається з меню «Документи» і має наступну структуру:
 • Заголовок
 • Перелік операцій
Заголовок маршрутного листа містить дані про нормативну і фактичну витрату основного матеріалу, а специфікація маршрутного листа - нормативну і фактичну поопераційну трудомісткість. 
Для контролю руху партій ДСО у виробництві реалізований в Системі функціонал формування та зчитування штрих-кодів маршрутних листів та операцій у маршрутному листі. 
З маршрутного листа можуть бути сформовані наступні документи: прихід ДСО з підрозділу на склад готових деталей, маршрутний лист на «відрив від партії» і акт про брак.
 
На підставі даних про фактичне виконання операцій маршрутного листа формуються дані нарядів змінних завдань, що використовуються в модулі «Розрахунок заробітної плати».
 
Модуль «Планування та облік у дискретному виробництві» може використовуватися як в комплексі з іншими модулями Системи ПАРУС-Підприємство 8, так і спільно з обліковими системами інших виробників. 
Комплекс модулів Системи ПАРУС-Підприємство 8 створює єдиний інформаційний простір підприємства під управлінням СУБД ORACLE, в який включені системи САПР або через механізми синхронізації даних, або через інструменти імпорту/експорту. 
При використанні модуля спільно зі сторонніми обліковими системами модуль вирішує завдання:
 • Інтеграції облікової системи та САПР; 
 • Формування потреби в матеріалах і ПКВ на план виробництва і передачі потреби як документа планової потреби в облікову систему; 
 • Розрахунку планової собівартості виробів; 
 • Формування цехових виробничих планів.
Оперативного обліку руху ДСО у виробництві та передачу в облікову систему документів про фактичні витрати, в частині матеріалів, ПКВ і відрядної заробітної плати.

 

Замовити презентацiю

© 2003-8 Парус