www.parus.ua > Підтримка > Новини релізів > Парус 7

Версия для печати

Релиз от 26.01.2017


 7.40 Общие

 
1.К о м п л е к т а ц и я "Б". В главном меню " Словники" в модулях " Бухгалтерія", "Фінанс ування", "Торг івля тасклад", "Менеджмент тамаркетинг", "Тендери" и "Канцелярія " словарь "ДКПП" ( Державний класифікатор продукції та послуг)переименован в " ЄЗС"(Єдиний закупівельний словник).
      Соответственно везде в программе, где ранее применялась аббревиатура "ДКПП"она заменена на "ЄЗС".
      В модулях " Бухгалтерія", "Заробітна плата" и " Персонал" добавлен словарь "КВЕД" (Коди видів економічної діяльності).
      В модулях " Бухгалтерія", "Торгівля тасклад", " Менеджмент та маркетинг", "Тендер и" и "Канцеляр ія" добавлен словарь "ДКПП".
      В работающие на предприятиях базы, словари " ДКПП"и "КВЕД"будут заполнены автоматически во время преобразования данных.
 
2. К о м п л е к т а ц и я  "Х". В главном меню "Словники " в модулях "Бухгалтер ія", "Торг івля та склад", "Менеджмент тамаркетинг", "Тендери" и "Канцелярія " добавлены словари "ДКПП " (Державний класифікатор продукції та послуг)и " ЄЗС"(Єдиний закупівельний словник).
      В работающие на предприятиях базы, словари " ДКПП"и "ЄЗС" будут заполнены автоматически во время преобразованияданных.
 
3.К о м п л е к т а ц и я "Б". В словаре " Номенклатор товарів та послуг" на форме добавления/редактирования номенклатурной позиции поле " ДКПП" переименовано в " ЄЗС" со ссылкой на словарь "ЄЗС" и добавлено поле "ДКПП" со ссылкой на словарь "ДКПП ".
 
4. К о м п л е к т а ц и я  "Х". В словаре "Номенклатор товарів та послуг" на форме добавления/редактирования номенклатурной позиции добавлены поля "ДКПП" и "Є ЗС" со ссылкой на соответствующие словари.
 
5.К о м п л е к т а ц и я  "Х". В раздел "Договірні документи" в спецификацию формы "Договірний документ" добавлено поле "Єдин ий закуп івельний словник (ЄЗС)" с возможностью выбора позиции из словаря "ЄЗС".
 
6.К о м п л е к т а ц и я  "Б". С учетом приказа Минфина от 31.12.2013 №1203 в "нулевой" базе внесены изменения в словарь "План рахунків".
 
7. В разделе "Вихідні податкові накладні" добавлена возможность печати отчета "Звіт за товарними документами" (Wogdsrepua.xlt), который печатается из контекстного пункта меню "Друк звіту" / "Звіт за товарними документами".

 wBUMI

 
1.В разделе "Залишки матеріальних цінностей" при исправлении остатка добавлена возможность замены счетов с типовыми формами учета"1 - Основні засоби", "1 - Малоцінні необоротні активи","2 - Матеріали, Товари" на счета с типовыми формами учета "2 - Матеріали, Товари (FIFO)", "2 - Матеріали, Товари (LIFO)" и наоборот.
 
2. В разделе "Вхідні податкові накладні" добавлена возможность печати отчета "Звіт за товарними документами" (Wigdsrepua.xlt), который печатается из контекстного пункта меню "Друк звіту" / "Звіт за товарними документами".
 
3. В разделе "То варні документи"/ "Вихідні податкові накладні" добавлена возможность печати отчета "Звіт за товарними документами" (Wogdsrepua.xlt), который печатается из контекстного пункта меню "Друк звіту" / "Звіт за товарними документами".
 
4. В шаблонах отчетов " (ф.інв-8а) Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів"(inv8a.xlt), "Акт зміни вартості необоротних активів"(inaktis.xlt), "Ф.НА-3 Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів"(inspnm.xlt), "Ф.НА-4 Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів"(inknopnm.xlt), которые печатаются из контекстного меню раздела "Інвентарна картотека", а также в шаблонах отчетов "(ф.інв-8а) Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів" (inv8amna.xlt), "Акт зміни вартості необоротних активів "(mnaaktis.xlt), которые печатаются из контекстного меню раздела " Картотека МНА", увеличено количество выводимых в отчетах членов комиссии до 10.
 
5.К о м п л е к т а ц и я  "Б". В разделе " Інвентарна картотека" в шаблонеотчета"Акт інвентаризації ОДВ"(inactinv.xlt), который печатается из пункта контекстного меню "Друк звіту" окна "Інвентарна картотека: список специфікацій",а также в шаблоне отчета"Звіт про списання ОДВ"(inzvitsp.xlt), который печается изпунктаконтекстного меню "Друк звіту", увеличено количество выводимых в отчетах членов комиссии до 10.
 
6.К о м п л е к т а ц и я  "Б". С учетом приказа Минфина от 31.12.2013 №1203 в "нулевой" базе внесены изменения в словарь "План рахунків".

wBUMI (Табличные приложения) бюджет

 
1.В связи с использованием нового плана счетов в госсекторе, утвержденного приказом Минфина от 31.12.2013 №1203, добавлены новые отчеты:
 • "Ф.4-3 д.1``Звіт про надх. і вик. інших надх.спецфонду (позики міжнар.фін.орг.)`` " 2017_Forma_43d1.xls;
 • "Форма 7    ``Звіт про заборгованість за бюджетн. коштами `` " 2017_Forma_7.xls;
 • "Додаток 11 Форма 7 д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами" 2017_Dodatok_11.xls.

wBUMI (Табличные приложения) хозрасчет

 
1. В соответствии с приказом Госстата от 31.08.2016 №162 внесены изменения в отчет "Звіт про залишки та використання енерг.матеріалів і продуктів перероблення нафти" 4mtp_m.xls.
      Предусмотрено формирование XML-документа в соответствии с новой версией xsd-схемы.
 
2.Реализовано формирование XML-документов по новым версиям xsd-схем и par-файлов к ним по следующим отчетам:
 • "Звіт про осн. показ. діяльн. підприємства Ф. 1-підприємництво Річна" 1pidpr_r.xls;
 • "Звіт про осн. показ. діяльн. підприємства Ф. 1-підприємництво (коротка) " 1pidpr_k.xls.
      Для корректного формирования XML-документа внесены изменения в отчет "Звіт про осн. показ. діяльн. підприємства Ф. 1-підприємництво Річна" 1pidpr_r.xls.

wSALARY

 
1.В методе "Доплата до суми" выполнена доработка по определению выработки из одного вида оплаты в случае, если расчет выработки выполняется на основании списка видов оплат. Для этого на форме настройки метода "Доплата до суми" шейпу, в котором присутствует комбо-бокс "Факт. виробіток за видами оплат з ДФ" присвоено наименование "Розрахунок фактичного виробітку", в который из закладки "Основні параметри" перенесен список "Фактичний виробіток". Дополнительно в шейпе "Розрахунок фактичного виробітку" добавлены чекеры "Розрахунок фактичного виробітку з одного виду оплати  (окрім методів "Лікарняний" та "Відпустка")" и "Факт. час за осн. та дод. місцем роботи додавати". Доступ на редактирование и функциональность данных чекеров аналогичны методу " Больничный".

wSALARY (Отчетные формы)

 
1.В соответствии с приказом Госстата от 10.06.2016 № 90 внесены изменения в отчет "Форма 1-ПВ міс." (Statrep_forma1pvm.xlt).

wPERSON

 
1. В условиях отбора раздела "Штатний розклад", на закладке "Додатково", добавлена группа полей "Аналіз настання подій" для возможности отбора лицевых счетов сотрудников по периоду наступления определенных событий. Группа полей "Аналіз настання подій" содержит следующий набор компонентов:
 • поле "Подія" – комбо-бокс со списком следующих доступных значений: "" (по умолчанию), "Зміна відсотка стажу/вислуги" и "Настання встановленої відпустки".
  При выборе значения "" (пусто), отбор по наступлению событий не выполняется.
  При выборе значения "Зміна відсотка стажу/вислуги" отбор производится с учетом анализа содержимого таблицы, добавленной в словаре "Таблиці стажу/вислуги", для вида стажа, указанного в поле " Вид стажу", на предмет наступления события изменения процента выслуги на протяжении количества календарных дней, указанного в полях "Настання подіїв період календарних днів з" и " по", по отношению к текущей дате, установленной в программе.
  При выборе значения "Настання встановленої відпустки"отбор производится по данным раздела "Встановлені відпустки" на предмет наступления отпуска, указанного в поле "Видвідпустки", на протяжении количества календарных дней, указанного в полях "Настання подіїв період календарних днів з" и "по", по отношению к текущей дате, установленной в программе;
 • поле "Вид стажу" - поле для выбора значения из словаря "Загальні поняття" с ключом "PERS_STAJ". Данное поле доступно (отображается) при условии выбора значения"Зміна відсотка стажу/вислуги" в поле " Подія". Принцип отбора изложен выше по тексту при описании функциональности поля "Подія ";
 • поле "Вид відпустки " - поле для выбора значения из словаря "Загальні поняття"с ключом "PERS_HOLY". Данное поле доступно (отображается) при условии выбора значения"Настання встановленої відпустки"в поле "Подія". Принцип отбора изложен выше по тексту при описании функциональности поля "Подія ";
 • поля "Настання подіїв період календарних днів з" и " по" предназначены для задания периода наступления события, который начинается через количество дней, указанных в поле "Настання подіїв період календарних днів з" и заканчивается через количество дней, указанных в поле "по" по отношению к текущей дате, установленной в программе. В указанном в данных полях периоде анализируется наступление события, указанного в поле " Подія". Поля "Настання подіїв період календарних днів з" и "по" становятся доступными для редактирования при выборе в поле "Подія" одного из значений "Зміна відсотка стажу/вислуги" или " Настання встановленої відпустки". По умолчанию, значения в рассматриваемых полях не указаны, при этом поиск события производится за текущую дату, установленную в программе.
2. В соответствии с приказом Госстата №90 от 10.06.2016 г. внесены изменения в шаблоны печати отчета по форме 1-ПВ(місячнаSt1pvmrep.xlt и St1pvmrepua.xlt, для русского и украинского языков печати, соответственно.

wBMKA

 
1. Реализован  протокол обмена с фискальным регистратором марки Экселлио FPP-350 с версией внутреннего программного обеспечения 2.00UA (реализация от 18.09.2015).
Замечание. Для возможности налогообложения с учетом дополнительных сборов (в том числе и акцизного налога) необходимо использовать налоговые группы "М" и "Н " (с указанием значений "7 " и "8" в поле " Величина" словаря "Загальні поняття", соответственно). При этом, на закладке "Податкові групи" формы редактирования параметров фискального регистратора, для каждой из налоговых групп "М" и "Н" следует указать связанную налоговую группу ("А ", "Б", "В" или "Г") и тип налога (в полях "Пов'язана податкова група" и "Тип податку ", соответственно). Одновременное использование группами "М" и "Н" одной и той же связанной налоговой группы не допускается.
 
2. Реализовано взаимодействие с торговыми весами марки DIGI DS-782 (версия прошивки 4.00) в режиме возврата веса товара.

wRENT

 
1. В разделе" Словники" - "Зразки" - "Договори оренди", при создании позиции спецификации договора аренды, реализована возможность указания стоимости услуги без задания тарифной таблицы, с наследованием аналогичной функциональности, реализованной ранее в разделе "Документи" – "Договори оренди". Для этого, группа полей "Ціни", на форме добавления/редактирования позиции спецификации образца договора аренды, была дополнена следующими стандартными полями: "Ціна без ПДВ", "ПДВ", "Вид пільг за ПДВ", "Ціна з ПДВ".
© 2003-8 Парус