Головбух: Бюджет: "Обліковуємо МШП в Системі "Парус-Бюджет"

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет: "Обліковуємо МШП в Системі "Парус-Бюджет"

 
 
Кожна бюджетна установа використовує у своїй діяльності папір та канцелярське приладдя. Новацією 2017 року є те, що тепер їх обліковують як МШП. Так само обліковують спортивний інвентар та іграшки. Розглянемо як автоматизувати облік МШП та складати звітність за допомогою системи «Парус-Бюджет»
 
 
Малоцінні та швидкозношувані предмети (далі — МШП), які використовують не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року, для цілей бухгалтерського обліку визнають запасами. Це визначено пунктом 2 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — НП(с)БОДС) 123 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 123).
Для обліку МШП призначено субрахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». На цьому субрахунку обліковують:
МШП на складі;
МШП спеціального призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях.
До цього зобов’язує опис субрахунку 1812, наведений у Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219 (далі — Порядок застосування Плану рахунків; Наказ № 1219).
Нині МШП обліковують як звичайні запаси, тобто без створення фонду МШП. Адже у Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203 (далі — План рахунків № 1203) субрахунок для обліку фонду МШП відсутній.
Утім, свої корективи в облік МШП вносить пункт 37 розділу II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі — Методрекомендації з обліку запасів). Адже він вимагає, аби вартість МШП, які передані в експлуатацію, виключали зі складу активів (списували з балансу). А для забезпечення їх схоронності організовували протягом строку фактичного використання оперативний кількісний облік за місцями експлуатації таких МШП, який ведуть матеріально відповідальні особи (далі — МВО).
Тож розглянемо як організувати автоматизований облік МШП на складі та їх передачу в експлуатацію, використовуючи Систему «Парус-Бюджет».
 
Аналітичний облік МШП на складі
Аналітичний облік МШП за їх видами ведуть у розрізі місць зберігання, МВО. Аналітичний облік МШП ведуть МВО за найменуваннями предметів та кількістю (п. 11 розд. ІII Методрекомендацій з обліку запасів). 
А синтетичний облік наявності та руху МШП ведуть в грошовій одиниці України на рахунках їх обліку, визначених Планом рахунків № 1203 (п. 40, 41 розд. II Методрекомендацій з обліку запасів).
Далі на робочих ситуаціях відтворимо особливості автоматизованого ведення обліку МШП в модулі «Бухгалтерія» системи«Парус-Бюджет» (далі — Система). Також з’ясуємо як за допомогою цієї Системи формують звітність, тобто оборотні відомості та меморіальні ордери (далі — МО).
СИТУАЦІЯ 1. Бухгалтеру централізованої бухгалтерії необхідно відобразити в обліку надходження іграшок та спортивного інвентарю (див. табл. 1). Означені МШП дитячий садочок отримав від благодійника.
Таблиця 1
Перелік отриманих предметів
Найменування
Одиниці виміру
Кількість
Ціна, грн
Сума, грн
М’яч
шт.
30
30,00
900,00
Набір пазлів
компл.
12
285,00
3420,00
Ігровий обруч
шт.
20
35,00
700,00
РОЗВ’ЯЗАННЯ. Оскільки означені МШП дитячий садочок отримав від благодійника, то бухгалтер таке надходження МШП визнає доходами за необмінними операціями, які отримані у натуральній формі. Адже цього вимагає підпункт 1.2 розділу ІІ НП(с)БОДС 124 «Доходи», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629.
Під час розв’язання робочої ситуації 1 у Системі будуть задіяні окремі розділи модуля «Бухгалтерія» (рис. 1).
 
Рис. 1. Розділи Системи, задіяні для обліку МШП.

Ми з’ясували, що облік МШП ведуть на субрахунку 1812. Виконаємо налаштування словника План рахунків для умов нашої ситуації.

Налаштування словника План рахунків
У головному меню Системи оберіть Словники → План рахунків. Для розмежування у бухобліку інформації про джерела надходження МШП, будемо використовувати субрахунки у розрізі джерел придбання. Для цього у словнику План рахунків позначимо ці рахунки відповідними індексами, а саме:

  • 1812/1 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, придбані за рахунок загального фонду»; 
  • 1812/2 ««Малоцінні та швидкозношувані предмети, придбані за рахунок спеціального фонду»;
  • 1812/3««Малоцінні та швидкозношувані предмети, отримані як благодійна допомога».

Так вчиняють, оскільки пункт 14 розділу ІІІ Методрекомендацій з обліку запасів визначає, що аналітичний облік запасів, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду, ведуть за тими самими обліковими регістрами, але окремо від тих, що придбані коштом загального фонду.

Рис. 2. Синтетичний рахунок: Додавання

Переконайтесь, що у ваших субрахунків встановлено типову форму обліку «2 — Матеріали, товари». Адже, якщо означену типову форму обліку встановлено, то Система оцінює вибуття запасів за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. А це відповідає вимогам пункту 4 розділу ІV НП(с)БОДС 123 (рис. 2).

Рух МШП
Для відображення надходження, переміщення та вибуття МШП використовують розділ Внутрішні документи.
В головному меню Системи оберіть розділ Документи → Внутрішні документи, відкрийте каталог Акти та за допомогою команди контекстного меню (далі — КМ) Додати зареєструйте Акт № 29 від 20.06.2017. Потім перейдіть на вкладку Специфікації та зазначте перелік отриманих від благодійника предметів (рис. 3).

Рис. 3. Внутрішній документ: Додавання

Після збереження документу за допомогою команди КМ Друк документа виконайте друк Акту про приймання матеріалів ф. № З-1, затвердженою наказом Держказначейства «Про затвердження типових форм облiку та списання запасiв бюджетних установ та інструкції про їх складання» від 18.12.2000 № 130 (далі — Наказ № 130) (див. рис. 4).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Для виконання друку поточного документу з форми редагування, можна натиснути на кнопку із зображенням принтеру у правому нижньому куті форми. Тоді поточний документ збережеться і ми за допомогою MS Excel виконуємо його друк (рис. 3).


Рис. 4. Фрагмент Акту про приймання матеріалів за ф. № З-1.

Щоб інформація про МШП, отримані від благодійника відобразилась у бухгалтерському обліку, потрібно над документом виконати команду КМ Відпрацювання в обліку.
За цією командою буде автоматично сформовано господарську операцію за зразком кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку про оприбуткуванні МШП (див. рис. 5).

 

Рис. 5. Господарська операція надходження МШП. 

Одночасно на загальну суму отриманих безоплатно предметів складаємо та передаємо до Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі.
У бухгалтерському обліку реєструють господарську операцію такого змісту (див. табл. 2) та виконують бухпроведення, визначені розділами 3 та 5 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої Наказом № 1219 (далі — Типова кореспонденція; ТК).

 Таблиця 2

Кореспонденція субрахунків для відображення в обліку благодійних внесків
Зміст операції та підстава бухпроведення
Кореспонденція субрахунків
Сума, грн.
Д-т
К-т
Відображено отримання від благодійника у натуральні формі доходів від необмінних операцій (5.5 ТК)
2313/3
7511/3
5020,00
Відображено касові видатки, тобто витрачання благодійних внесків (у тому числі у натуральній формі)
2117
2313/3
5020,00
 
Іграшки та спортивний інвентар, отримані від благодійника як дарунок, в обліку відображено за проведенням, наведеним у рядку 3.1 Типової кореспонденції (див. рис. 5). Так вчинили попри те, що у Типовій кореспонденції для оприбуткування запасів, отриманих як гуманітарна (благодійна) допомога, дарунок, безповоротна допомога, є проведення, наведене у рядку 3.9. Адже проведення, наведене у рядку 5.5 Типової кореспонденції, яке ми задіяли у Таблиці 2, також призначене для відображення «Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі надходження у натуральній формі)». Тому в Положенні про облікову політику зазначте, що за обставин, описаних у ситуації 1, слід застосовувати саме проведення, наведені на рис. 5 та Таблиці 2.
Результат проведених дій буде відображено у МО № 3 «Hакопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду» та МО № 4 «Hакопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» згідно з Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68 (далі — Наказ № 68).
Наведемо на рис. 6 фрагмент МО № 4 за Типовою формою № 408- авт (бюджет).
 
Рис. 6. Фрагмент МО № 4
 
СИТУАЦІЯ 2. Бухгалтеру бюджетної установи необхідно відобразити в обліку передачу у використання та списання МШП, придбаних у поточному році (див. ситуацію 1), та МШП, які зберігаються на складі з минулого року (див. табл. 3).
 Таблиця 3
Перелік МПШ, переданих у використання
 
Найменування
Одиниці виміру
Кількість
Ціна, грн
Сума, грн
М’яч
шт.
10
30,00
300,00
Ігровий обруч
шт.
10
35,00
350,00
Набір маркерів (6 шт.)
Компл.
5
90,00
450,00
Крейди кольорові (12 шт.)
Компл.
20
21,00
420,00

Нагадаємо, вибуття МШП оформляють згідно Наказу № 130 Актом списання ф. № З-2. У розділі Внутрішні документи виконаємо формування Акту списання № 30 від 26.06.2017 (див. рис. 7) для МШП, зазначених у переліку (див. табл. 3) (канцтоварів та спортивного інвентарю). До того ж канцтовари, що були придбані коштом загального фонду, відбражені за аналітичним рахунком 1812/1.
Далі за допомогою команди КМ Відпрацювання виконаємо в обліку формування господарської операції (див. табл. 4, п. 1) за проведенням, зазначеним у рядку 3.15 Типової кореспонденції.

Рис. 7. Акт списання МШП

В кінці кварталу, тобто 30.06.2017 виконуйте господарську операцію, за якою вартість використаних МШП, що вже ураховані у складі матеріальних витрат за обмінними операціями звітного періоду (див. табл. 4, п. 1), формують фінансові результати виконання кошторису звітного періоду. Цю операцію відображають за проведенням, зазначеним у рядку 6.2 Типової кореспонденції.
Сформуйте фінансові результати виконання кошторису звітного періоду. При цьому за нашою ситуацією включаємо вартість матеріальних витрат у загальній сумі вартості МШП, що :

Утім, дитячий садок використовув МШП у процесі своєї основної діяльності та на виконання програми. Тому їх визнають матеріальними витратами за обмінними операціями (абз. 4 п. 2 розд. ІІ НП(с)БОДС 135 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 18.05.2012 № 568) за цією програмою. А обліковують такі матеріальні витрати на субрахунку 8013 «Матеріальні витрати» (Порядок застосування Плану рахунків).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
За списання МШП, придбаних у минулих роках, їх балансову вартість відносять на витрати поточного звітного періоду. І у цьому переконує, як зазначалось, проведення, наведене у рядку 3.15 Типової кореспонденції.

Таблиця 4
Кореспонденція субрахунків для відображення в обліку вибуття МШП
 

 

Зміст операції
Найменування ТМЦ
Кореспонденція субрахунків
Кількість
Сума, грн.
Д-т
К-т
Видано МШП у користування
М’ячі
8013/3
1812/3
10
300,00
Ігрові обручі
8013/3
1812/3
10
350,00
Набір маркерів (6 шт.)
8013/1
1812/1
5
450,00
Крейди кольорові (12 шт.)
8013/1
1812/1
20
420,00
Закриття рахунку витрат
 
5511
8013/1
-
870,00
5511
8013/3
-
650,00

Цифри «1», «3», якими позначено аналітичні рахунки до субрахунку 8013, означають, які ресурси формували матеріальні витрати за обмінними операціями за цією програмою. І це допомагає за цією програмою правильно сформувати фінансову звітність за формою № 2-дс та бюджетну звітність за формами № 2д, № 2м та № 4-2д, № 4-2м.
Наприкінці місяця переглядаємо результати руху МШП у розділі Оборотні відомості → Рух матеріальних цінностей. В умовах формування відомості встановлюємо період з 01.06.2017 по 30.06.2017. У комірці поля Рахунок обираємо зі словника План рахунків аналітичні рахунки 1812/1, 1812/3, позначивши їх клавішею Пробіл. Після цього натискаємо Сформувати. На екрані з’явиться Оборотна відомість ТМЦ (див. рис. 8).

Рис. 8. Оборотна відомість Рух матеріальних цінностей

Також вибуття МШП потрапить до МО № 10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» за типовою формою № 439-авт (бюджет) згідно Наказу № 68.
Для розмежування інформації про вибуття МШП з різних джерел надходження (коштом загального фонду та як благодійна допомога) скористаємося можливістю формувати МО за кожним субрахунком окремо.
Перевірте, що у словнику План рахунків, в налаштуваннях рахунків 1812/1 та 1812/3 в полі Індекс встановлено значення «–1» та «–3» відповідно (див. рис. 2).
Далі виконаємо друк МО №10-1 за аналітичним рахунком 1812/1 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, придбані за рахунок загального фонду»; з розділу Звіти → Меморіальні ордери (рис. 9).

Рис. 9. Меморіальний ордер № 10-1

Після передачі МШП в експлуатацію та списання їх вартості з балансу установи організують оперативний кількісний облік таких МШП за місцями експлуатації МВО протягом всього строку їх фактичного використання. Та про те як установи організують оперативний кількісний облік таких МШП за місцями експлуатації розповімо у наступних публікаціях.

РЕЗЮМУЄМО. У світлі запровадження нового Плану рахунків використання автоматизованої системи «Парус-Бюджет», безперечно, допоможе бухгалтеру бюджетної установи правильно відобразити в обліку надходження, рух та списання МШП.


Юлія Федоренко - головний консультант- методист групи компаній "Парус", спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працють розділи "Методконсультація. Бухгалтерія для бюджету"   та "Методконсультація. Заробітна плата" ,  де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях та розрахунку заробітної плати. 

Головбух:Бюджет №24 від, 26 червень 2017 р.

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР