Головбух: Бюджет, 2016: "Програма «ПАРУС-Бюджет» допоможе відобразити в обліку ліквідацію основних засобів"

 

www.parus.ua > Пресса о Парусе

Все публикации

Головбух: Бюджет, 2016: "Програма «ПАРУС-Бюджет» допоможе відобразити в обліку ліквідацію основних засобів"

;

Парус Федоренко Ю.В.

;Ліквідація основних засобів — це списання об’єктів, які неможливо реалізувати чи передати іншій установі. Розглянемо, як без зайвих зусиль виконати таке списання у модулі «Бухгалтерія» системи «ПАРУС-Бюджет»

Для роботи нам знадобиться Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 № 1314 (далі — Порядок № 1314).
Які розділи у модулі «Бухгалтерія» використовують для обліку основних засобів (ОЗ), показано на Рисунку 1. Основним розділом, у якому виконуються операції з основними засобами, зокрема списання, є  Інвентарна                                              картотека.

 

 

Пару Бюджет ліквідація

Рис. 1. Головне меню модуля «Бухгалтерія». Розділи, задіяні для списання ОЗ

Виконати списання об’єкта з Інвентарної картотеки можливо 2 способами:

Розглянемо списання об’єкта ОЗ з реєстрацією внутрішнього документа.

Реєстрація внутрішнього документа

Сформуємо внутрішній документ на прикладі Акту списання транспортних засобів.

СИТУАЦІЯ. На балансі бюджетної установи утримується легковий автомобіль Dacia Logan (д. н. з. АА 1111 АА) 2011 року випуску. Дані бухгалтерського обліку авто наведені в таблиці 1. У результаті аварії автомобіль визнано непридатним для експлуатації. За участю постійно діючої комісії зі списання складений Акт про списання автотранспортного засобу з балансу установи з подальшим оприбуткуванням запасних частин. Бухгалтеру слід відобразити в обліку списання автомобіля.

Таблиця 1
Розрахункові дані автомобіля на грудень 2016 року

 
Первісна (переоцінена) вартість, грн.
Ліквідаційна вартість, грн.
Нарахований знос, грн.
Залишкова вартість, грн.
(гр. 1 – гр. 3)
Вартість, яка амортизується, грн.
(гр. 1 – гр. 2)
1
2
3
4
5
94407,56
10000,00
55157,21
39250,35
84407,56

РІШЕННЯ. Оберіть в головному меню Системи розділ Облік → Інвентарна картотека (рис. 1). Саме тут реєструють інвентарні картки — на кожний інвентарний об’єкт або групу однорідних інвентарних об’єктів. По замовчуванню в картотеці відображаються картки тих об’єктів, які знаходяться експлуатації.

Зверніть увагу! Бухгалтерський облік ОЗ в модулі «Бухгалтерія» системи «ПАРУС-Бюджет» ведуть відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202 (далі — НП(с)БОДС 121).

Розділ Інвентарна картотека складається з трьох панелей (рис. 2):

  1. ліва панель — дерево каталогів, яке у нашій ситуації побудовано за рахунками обліку основних засобів;
  2. права верхня панель містить інвентарні картки, в яких зберігається основна інформація про ОЗ. Вона складається із закладинок: Основні дані (рис. 3), Розрахунок зносу, Додаткові дані, Склад. Аби переглянути зміст будь-якої картки, слід виконати команду контекстного меню (КМ) Виправити або натисніть F8;
  3. права нижня панель зберігає специфікацію до кожної картки. Вона складається із закладинок: Історія операцій, Історія документів, Склад, Дорогметали, Склад об’єкта (рис. 2).

Парус Бюджет Головбух

Рис. 2. Вікно розділу Інвентарна картотека 

Парус Бюджет

Рис. 3. Інвентарна картка: Виправлення. Основні дані

На лівій панелі — дерево каталогів — відкриваємо каталог «105». На правій верхній панелі знаходимо інвентарну картку авто Dacia Logan.
НП(с)БОДС 121 (абз. 5 п. 5 розд. IV) вимагає, аби в місяці вибуття об’єкта основних засобів була нарахована амортизація. Тож, перш ніж списати авто, виконаємо розрахунок амортизаційних відрахувань.
Визначимо:
вартість, що амортизується: 94 407,56 грн. – 10 000,00 грн. = 84 407,56 грн.;
річну суму амортизації: 84 407,56 грн. ÷ 7років = 12 058,22 грн.

Визначення суми зносу

Знаходячись у розділі Інвентарна картотека, обираємо необхідну картку та виконуємо команду КМ Розрахунок амортизаційних відрахувань або натискаємо F9.
Відкривається форма, в якій слід заповнити потрібні поля (рис. 4).

Парус

Рис. 4. Параметри Розрахунку амортизаційних відрахувань

У полі «Найменування зразка господарської операції» оберіть з однойменного словника відповідний зразок «Нарахування суми зносу (накопиченої амортизації) на необоротні активи» з проведеннями, що відповідають пункту 1.20 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ, наведеної у додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну вiд 26.06.2013 № 611 (далі — Типова кореспонденція): Д-т 841 та К-т 131; Д-т 401 та К-т 841. Натисніть Встановити.

У вікні Розрахунок амортизаційних відрахувань на обраній картці виконайте команду КМ Автоматичний розрахунок або натисніть F3.
Автоматично буде визначено суму амортизаційних відрахувань автомобіля за поточний рік. Сума амортизаційних відрахувань визначається за повну кількість календарних місяців перебування об’єкта в експлуатації у звітному році (рис. 5).

Парус Бюджет
 

 Рис. 5. Нарахування амортизаційних відрахувань авто за 2016 рік

Зверніть увагу! Сума амортизаційних відрахувань, визначена автоматично, може бути відкоригована бухгалтером вручну за допомогою команди КМ Індивідуальний розрахунок.

Для перенесення в облік нарахованих сум амортизації слід виконати команду КМ Запис результатів або натиснути F9.

Перед створенням господарської операції система запропонує виконати друк відомості розрахованої амортизації. Друк виконуємо за допомогою команди КМ Друк звіту.
Далі у MS Excel буде завантажено Розрахунок амортизації основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 (далі — Наказ № 818; рис. 6). 

parus

Рис.6. Розрахунок амортизації авто Dacia Logan

Після формування Розрахунку амортизації повернемось до програми та виконаємо, нарешті, команду КМ Запис результатів.
Відкриється Журнал підготовки господарських операцій, де станом на 21.12.2016 буде сформовано господарську операцію на суму нарахованого зносу авто (рис. 7). Слід перевірити дані в операції та натиснути Записати. 

parus

Рис. 7. Запис господарської операції про нарахування суми зносу

Після запису господарської операції з розрахунку амортизації в облік Система обнуляє значення у полі Нараховано (рис. 5) та збільшує величину зносу.
Після цього слід закрити Розрахунок амортизаційних відрахувань і повернутися до розділу Інвентарна картотека (рис. 2).
На нижній панелі Історія операцій у інвентарній картці авто буде автоматично створено ще один рядок про нарахування амортизації за 2016 рік (Рис. 11). Як бачимо, умову абзацу 5 пункту 5 розділу IV НП(с)БОДС 121 виконано. Тепер можемо переходити до списання автомобіля з балансу.
Але спочатку розглянемо, як налаштувати зразок господарської операції для списання ОЗ.Для налаштування словника слід відкрити розділ Словники → Зразки → Господарські операції (рис. 1). До відповідного каталогу додаємо новий зразок під назвою Списання основних засобів.

Налаштування словника Зразки господарських операцій

Переходимо на панель Специфікації та додаємо два проведення для відображення результату списання (ліквідації) з використанням певних формул (рис. 8). 
Проведення відповідають пункту 1.17 Типової кореспонденції.

parus

Рис. 8. Додавання Зразка господарської операції

Використання формул дозволяє «витягнути» з певної інвентарної картки в проведення господарської операції номер рахунку основного засобу, як-от:
FSUB — «дістає» з інвентарної картки номер рахунку з обліку основного засобу;
K — кількість з інвентарної картки.

У полі Формула для розрахунку суми використовуються змінні, які дозволяють визначити різні вартісні показники:
FOSO — сума залишкової вартості об’єкта обліку з інвентарної картки;
FIZO — сума нарахованого зносу з інвентарної картки.

Зверніть увагу! Про різноманітні формули, які користувач може застосовувати в своїй роботі, можна дізнатися, якщо викликати Довідку з головного меню Системи або натиснути кнопку F1.

Списуємо автомобіль

Знаходячись у розділі Інвентарна картотека, слід обрати інвентарну картку авто та виконати команду КМ Підготовка внутрішнього документа: Списання або натиснути Shift+F3. На формі, що відкрилась, слід заповнити відповідні поля (рис. 9).

parus

Рис.9. Підготовка внутрішнього документа: Списання

Натискаємо Записати. Після вибору каталогу для збереження Акта про списання, на екрані з’явиться форма Внутрішній документ: Додавання, де автоматично будуть заповнені дані про об’єкт, що списується (рис. 10).

parus

Рис. 10. Розділ Внутрішні документи: Додавання. Акт про списання авто

Якщо на формі документу встановити прапорець Відпрацювати в ГО, тоді сформований Акт буде відпрацьований в обліку господарських операцій автоматично.

parus

Рис. 11. Журнал підготовки господарських операцій. Списання необоротних активів

Натискаємо Записати.
Відкриється розділ Зразки господарських операцій, де потрібно обрати попередньо створений зразок господарських операцій. За обраним зразком буде сформована господарська операція. В заголовок операції будуть перенесені дані з Акту про списання: Документ, Дата, Від кого, Кому. Загальна сума операції складається з суми двох проведень: списання з балансу залишкової вартості авто та списання суми нарахованого зносу (рис. 11).
Перевіривши дані в розділі Господарські операції, натискаємо Записати. Після відпрацювання внутрішнього документу інформація про списання автоматично буде перенесена до інвентарної картки автомобіля, об’єкт буде виведено з експлуатації.
Повертаємо до розділу Облік → Інвентарна картотека. Для перегляду картки необхідно виконати команду КМ Відібрати або натиснути F6 та встановити Статус об’єкта Вибулі (рис. 12).

parus

Рис. 12. Встановлення умов відбору. Вибулі

На екрані з’явиться картка авто Dacia Logan, в якій буде проставлено дату про вибуття об’єкта (рис.13). В історії операцій з’явиться запис про списання.

parus

Рис .13. Інвентарна картка авто. Відображення операції списання

Зверніть увагу! З інвентарної картки об’єкта завжди можна переглянути господарську операцію на списання та Акт списання, тобто внутрішній документ, створений з цієї картки. Для цього на панелі Історія операцій, знаходячись на операції Списання, оберіть команду КМ Перехід у…
 

З розділу Інвентарна картотека Система дозволяє виконати друк первинних документів (рис. 14).

parus

Рис. 14. Інвентарна картотека. Друк документів

Тож виконаємо друк Акту на списання. Для цього на верхній панелі оберіть команду КМ Друк документа → Акт на списання ОЗ (рис. 14).
На екрані з’явиться вікно, в якому необхідно вказати Голову та членів комісії зі словника «Організації та МВО» (матеріально-відповідальні особи). В полі Шаблон звіту оберіть необхідний шаблон з переліку запропонованих Системою. У нашому прикладі це Акт списання транспортних засобів, затверджений Наказом №  818. Натискаємо Почати.
На екрані з’явиться друкована форма звіту, завантажена у MS Excel. На Рисунку 15 наведено тільки першу сторінку цього звіту.
Взагалі, процес списання основного засобу вимагає підготовки різних документів. Обов’язковими при цьому будуть «Інвентарна картка обліку основних засобів», «Акт про списання автотранспортних засобів».

parus

Рис. 15. Друкована форма акту списання (перша стор.).

На цьому процес відображення саме списання необоротного активу при автоматизованому обліку в системі «ПАРУС-Бюджет» завершено.
Але ліквідація автотранспортного засобу передбачає ще оприбуткування придатних до подальшого використання вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що залишились після розібрання автотранспортного засобу. Утім, це тема окремої розмови.

РЕЗЮМУЄМО. Використання спеціалізованого розділу Інвентарна картотека системи «ПАРУС-Бюджет» дає можливість бухгалтеру бюджетної установи виконати всю низку дій, яких потребує облік основних засобів протягом усього періоду їх використання.


Юлія Федоренко - головний методист группы компаний "Парус, спеціально для журналу "Головбух: Бюджет".

Більше публікацій та новин компанії

Зверніть увагу!

Шановні клієнти, на нашому сайті працює розділ, Консультаційна лінія для бухгалтерів бюджетних організацій, де Ви можете отримати відповіді на запитання щодо бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях.  

Головбух: Бюджет, №48, від 26 грудня 2016 року

наверх
Авторизация
Подiлитися 
 
РУС УКР